СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС : +359884 4444 24

Информация

ТУК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Нотариална камара на Република България

Нотариалната камара е организация на нотариусите в Република България, създадена съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. В Нотариалната камара членуват всички нотариуси, вписани в регистъра на камарата.

Нотариалната камара организира и подпомага нотариалната дейност на нотариусите, полага грижи за опазване и издигане престижа на професията, поддържа международни контакти със сходни организации в чужбина.

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенцията е създадена първоначално като Агенция по кадастъра въз основа на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Национална агенция за приходите (НАП)

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Основната задача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания. Мисията на Агенцията е да насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти. Основните функции на НАП са свързани с обслужването на гражданите и представителите на бизнеса във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения. Приходната агенция извършва и принудително събиране на просрочените задължения към бюджета, както и вземания, издадени от други държавни органи, които не са платени доброволно в срок. НАП представлява държавата и в делата за търговска несъстоятелност.

Плащанeто на задължения за местни данъци и такси може да бъде извършвано чрез:

Общинска банка АД – Натиснете за повече информация
Български Пощи ЕАД, Изипей АД, Банка ДСК, Първа Инвестиционна Банка АД, Централна Кооперативна Банка АД, Обединена Българска Банка, Алфа Банка АД, Фаст Пей ХД АД, Юробанк България АД, Транскарт Файненшъл Сървисис, Пиреос България АД, Дайнърс клуб България АД
на касите в отделите ”Общински приходи”, както и на ПОС терминални устройства, разположени в отделите.
Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във:

Окончателен годишен патентен данък – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Данък сгради – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Данък МПС – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Данък върху възмездно придобиване на имущество – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Данък върху наследството – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Такса смет – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Такса за притежаване на куче – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Туристически данък – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.
Такси за административни услуги – в някой от отделите “Общински приходи” по избор.