My Properties продава УПИ в гр.Банкя, район Банкя, местност Костино равнище
Площ: 3999кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: Нива
Категория – 5
Идентификатор: 02659.2246.11
Цена – 57 200€
Попада в зона с малкоетажно застрояване,
ограничителни параметри ЖМ3.

Местоположение